Algemene voorwaarden

1)Object van deze overeenkomst
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de vermelde huurovereenkomst met betrekking tot de daar vermelde artikelen en de al dan niet vermelde bijbehorende accessoires. Accessoires, die aan slijtage onderhevig zijn, zijn mits anders overeengekomen, niet bij de huurprijs inbegrepen. De voorwaarden zijn van toepassing voor de duur van de overeenkomst met dien verstande dat bepalingen die naar hun aard bestemd zijn te werken na beëindiging van de overeenkomst van toepassing blijven na beëindiging van de overeenkomst.
Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd gerekend vanaf de datum, die op de huurovereenkomst staat en kan door zowel de verhuurder als de huurder te allen tijden en met onmiddellijke ingang worden beëindigd. Beëindiging door de huurder blijkt uit het terugbezorgen van de gehuurde artikelen met eventuele accessoires. Bij het vaststellen van de tijdsduur van de overeenkomst geldt een gedeelte van een dag als een hele dag.
2)Levering en terugbezorgen
De huurder dient de gehuurde artikelen bij de verhuurder op te halen en binnen de gestelde termijn terug te brengen, tenzij onderling anders is afgesproken. Indien de verhuurder zich heeft verplicht om de betreffende artikelen te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwgezet mogelijk aan de afgesproken leveringstermijn te houden. Overschrijding van de afleveringstermijn kan echter nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of vermindering van de overeengekomen huurprijs. De huurder wordt geacht, direct na ontvangst de gehuurde artikelen op gebreken te hebben gecontroleerd. Bij beëindiging van de overeenkomst wordt de huurder geacht de gehuurde artikelen in dezelfde staat en geheel droog en gereinigd aan de verhuurder terug te brengen. Indien de gehuurde artikelen op enigerlei wijze mankementen vertonen, beschadigd of niet gereinigd zijn, is de verhuurder gerechtigd de kosten van de reparatie cq. schoonmaakkosten in rekening te brengen. Indien de huurder om welke reden dan ook niet in staat is, de gehuurde artikelen aan de verhuurder terug te bezorgen, dient de huurder een door de verhuurde vastgestelde schadevergoeding te betalen, deze waarde ter beoordeling van de verhuurder en onverminderd de verplichting tot het betalen van de volledige huursom.
3)Waarborgsom
Huurder is verplicht zich te legitimeren en een kopie af te staan van een geldig rijbewijs, paspoort of ID-kaart voordat hij de artikelen kan huren en daarnaast is hij verplicht een door de verhuurder vastgestelde waarborgsom of ingeval van verrekening het resterende gedeelte daarvan bij einde van de huurovereenkomst slechts terug aan de huurder indien de huurder alle artikelen droog en zonder schade en/of gebreken heeft afgeleverd aan de verhuurder en de huurprijs heeft voldaan en ook overigens aan alle voor hem geldende voorwaarden heeft voldaan, zulks ter beoordeling van de verhuurder. Voor huurder geldt dat het betalen van de waarborgsom uitsluitend bewezen kan worden met de huurovereenkomst. De verhuurder behoudt zich het recht voor de in rekening gebrachte huurtermijn te verrekenen met de waarborgsom, evenals de reparatie- / schoonmaakkosten zoals bedoeld onder 2) . De huurder kan zich niet op verrekening beroepen.
4)Betaling
Door de verhuurder zal een rekening worden opgesteld, conform de door de verhuurder gehanteerde tarieven. Deze tarieven zullen desgevraagd bij het aangeven van de huurovereenkomst schriftelijk aan de huurder overhandigd worden. Bij terugbezorging van de gehuurde artikelen is de huurder verplicht de tussen hen afgesloten huurovereenkomst / orderbevestiging mee te brengen. De huurder dient vooraf de rekening te voldoen. Indien de huurder de rekening contant voldoet zullen er kosten in rekening worden gebracht. De administratie van de verhuurder geldt als enig en uitsluitend bewijs voor de financiële afwikkeling van de huurovereenkomst.
5)Verplichtingen huurder
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde artikelen voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor deze bestemd zijn of anderszins de artikelen op zodanige wijze te gebruiken dat daardoor een gerede kans op schade ontstaat.
De huurder is verplicht, alvorens het gehuurde artikel te gebruiken, van de bij het artikel gesloten gebruiksaanwijzing, aandachtig kennis te nemen.
Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan de gehuurde artikelen aan te (doen) brengen.
Huurder is verplicht de verhuurder op de eerste vordering de gehuurde artikelen ter beschikking te stellen wanneer dit volgens verhuurder noodzakelijk is met het oog op (dringende) reparaties. Huurder draagt er zorg voor dat de gehuurde artikelen niet toegankelijk zijn voor derden en zorgt zoveel mogelijk voor een veilige opslagruimte indien de artikelen niet worden gebruikt.
Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is niet toegestaan tenzij de huurder schriftelijke toestemming heeft gekregen van de verhuurder. Huurder is verplicht te controleren of de juiste voltage wordt gebruikt.
6)Meldingsverplichtingen huurder
Huurder dient de verhuurder direct in te lichten indien op enigerlei wijze beslag wordt gelegd op de artikelen waarop deze overeenkomst betrekking heeft. Dit geldt onder andere ingeval van faillissement van huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betalingen om andere redenen heeft gestaakt. De huurder is verplicht in de hierboven vermelde gevallen de beslag leggende deurwaarde, de curator of de bewindvoerder onverwijld de onderhavige overeenkomst ter inzage te geven.
7)Schade en gebreken
Vanaf het moment dat de gehuurde artikelen door de huurder ontvangen zijn tot het moment waarop deze zijn terugbezorgd, is het risico van beschadiging, verloren- of tenietgaan van het gehuurde, anders dan ten gevolge van een eigen gebrek aan het gehuurde, voor rekening en risico van de huurder. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de gehuurde artikelen direct aan de verhuurder door te geven. Zonder toestemming vooraf van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie cq. vervanging overgaan, tenzij onmiddellijke reparatie noodzakelijk is voor instandhouding van het betreffende artikel. De verhuurder is derhalve de enige aangewezen persoon die veranderingen en/of reparatie aan de verhuurde artikelen verricht of opdracht hiertoe geeft. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde artikelen buiten de schuld van de houder is ontstaan en ook anderzijds niet aan hem is toe te rekenen, zulks ter beoordeling van de verhuurder, heeft de huurder recht op een vervangend artikel gedurende de verdere duur van de overeenkomst, voor zover de verhuurder vervangende artikel voorradig heeft.
8)Aansprakelijkheid
De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan in verband met het gebruik van verhuurde artikelen, noch voor schade aan de zijde van de huurder noch aan voor schade aan de zijde van derden. De verhuurder kan slechts aansprakelijk zijn jegens de huurder voor de verhuur van een gebrekkig artikel of gedeelte daarvan, deze gebrekkigheid ter beoordeling van de verhuurder, in welk geval de verhuurder zal zorgdragen voor kosteloos herstel van het betreffende artikel.
9)Slotbepalingen
Aanvulling, wijziging of ontbinding van deze overeenkomst kan slecht schriftelijk op geldige wijze tot stand worden gebracht. Mondelinge nevenafspraken zijn niettemin mogelijk mits deze niet in strijd zijn met deze voorwaarden; ter zake van een geschil ligt de bewijslast aan de zijde van de huurder. Ter zake van geschillen tussen de verhuurder en huurder is benevens de volgens de wet bevoegde rechter steeds de rechter van de woonplaats van de verhuurder bevoegd kennis te nemen van alle rechtsvorderingen in verband met deze huurovereenkomst.